درس آشنایی با داده کاوی(Data Mining) و کاربردهای آن

در این درس تمرکز بیشتر بر آشنایی با داده کاوی(Data Mining) و علوم داده(Data Science) است. به صورت انتزاعی با مباحث مختلف داده کاوی و کاربردهای آن آشنای می شویم. همچنین به معرفی انواع روش های داده کاوی به صورت کاربردی خواهیم پرداخت. قصد ما از این درس، بیشتر بررسی سطح بالای داده کاوی و یادگیری ماشین(Machine Learning) است و کمتر به جزئیات پیاده سازی الگوریتم های مختلف و روش کار آن ها خواهیم پرداخت. پیشنهاد ما برای خواند این درس به صورت زیر است:

 درس اول  داده کاوی(Data Mining) چیست؟
 درس دوم   یادگیری ماشین(Machine Learning) چیست؟
 درس سوم   طبقه بندی(Classification) و یادگیری نظارت شده(Supervised Learning) چیست؟
 درس چهارم خوشه بندی(Clustering) و یادگیری بدون ناظر(Unsupervised Learning) چیست؟ 
 درس پنجم   آشنایی با سیستم های توصیه گر(Recommendation Systems) و کاربردهای آن
 درس ششم  کاربرد داده کاوی و یادگیری ماشین در پردازش متن(Text Mining)
درس هفتم معرفی چند نرم افزار کاربردی جهت داده کاوی