درس همروندی(Concurrency) و مدیریت ترمیم(Recovery Management) در پایگاه داده ها

در مباحث پیشرفته در پایگاه داده ها، یکی از فصل های بسیار مهم و اساسی، همروندی و مدیریت ترمیم است. این که در یک سیستم پایگاه داده چند تراکنش همزمان در حال کار باشند ممکن است مشکلاتی را پدید آورد. مخصوصا اینکه در حین کار این تراکنش ها، در پایگاه داده خرابی به وجود آید. در این درس، بیشتر تمرکز بر چیستی تراکنش ها و کاربردهای آن در صورت اجرای همزمان بر روی یک پایگاه داده است. ترتیب پیشنهادی مطالعه و سرفصل های کلی این درس به صورت زیر است:

درس اول تراکنش در یک پایگاه داده چیست؟
درس دوم  آشنایی با خواص ACID در یک تراکنش