درس سیستم های توزیع شده(Distributed Systems)

سیستم توزیع شده، یک شبکه ای از کامپیوتر های خودمختار(Autonomouse) است که به یکدیگر به وسیله ی یک واسط(Middleware) متصل شده اند. سیستم توزیع شده، منابع را بین این کامپیوترها به اشتراک می گذارد و به یوزر نهایی کمک میکند، تا بتواند کل شبکه را به صورت یک سیستم منسجم مشاهده کند.(وب سایت thecopedia)

در درس سیستم های توزیع شده در چیستیو، مفاهیم و تعاریف مختلف این حوزه، به صورت کاربردی تشریح می شود. به خوانندگان و دانشجویان توصیه می شود، این درس را مطابق توالی زیر مطالعه کنند:

درس اول  سیستم توزیع شده(Distributed System) چیست؟
 درس دوم  مفهوم Coupling در سیستم های توزیع شده
درس سوم  شفافیت(Transparency) در یک سیستم توزیع شده به چه معناست؟
درس چهارم سیستم فایل توزیع شده(Distributed File System) چیست؟
درس پنجم  مقیاس پذیری یا توسعه پذیری(Scalability) در یک سیستم توزیع شده چیست؟
درس ششم  تعریف تک نقطه خرابی(Single Pint Of Failure)