درس سیستم های توزیع شده(Distributed Systems)

سیستم توزیع شده، یک شبکه ای از کامپیوتر های خودمختار(Autonomouse) است که به یکدیگر به وسیله ی یک واسط(Middleware) متصل شده اند. سیستم توزیع شده، منابع را بین این کامپیوترها به اشتراک می گذارد و به یوزر نهایی کمک میکند، تا بتواند کل شبکه را به صورت یک سیستم منسجم مشاهده کند.[۱]

در درس سیستم های توزیع شده در چیستیو، مفاهیم و تعاریف مختلف این حوزه، به صورت کاربردی تشریح می شود. به خوانندگان و دانشجویان توصیه می شود، این درس را مطابق توالی زیر مطالعه کنند:

» سیستم توزیع شده(Distributed System) چیست؟

»  مفهوم Coupling در سیستم های توزیع شده

» شفافیت(Transparency) در یک سیستم توزیع شده به چه معناست؟

» سیستم فایل توزیع شده(Distributed File System) چیست؟

» مقیاس پذیری یا توسعه پذیری(Scalability) در یک سیستم توزیع شده چیست؟

» تعریف تک نقطه خرابی(Single Pint Of Failure)

 

[۱] وب سایت thecopedia