درس توابع درهم ساز(Hash Functions)

در این درس، تمرکز بیشتر بر روی جداول درهم ساز و جداول درهم ساز توزیع شده قرار می دهیم. چیستی آن ها، پیاده سازی های مختلف و کاربرد های هر یک را نیز مورد بررسی قرار می دهیم. انتظار می رود بعد از این درس، خواننده بتوانند با انواع جداول درهم ساز آشنا شده و کاربردهای مختلف هر یک را درک کند.

ترتیب پیشنهادی جهت مطالعه این درس:

درس اول تابع درهم ساز(Hash Function) چیست؟ 
درس دوم  جدول درهم ساز توزیع شده(Distributed Hash Table) چیست؟