درس همروندی(Concurrency) و مدیریت ترمیم(Recovery Management) در پایگاه داده ها